Partnerski Sporazum Osnutek

Pripombe smo smiselno upoštevali pri pripravi nove verzije PS in OP za izvajanje EKP. 4, ki je del razpisne dokumentacije). Za uskladitev stališč strank, podpisnic tega sporazuma, se po potrebi pred sejo matičnega delovnega telesa skliče sestanek poslank in poslancev strank, podpisnic tega sporazuma, ki so člani matičnega delovnega telesa. Partnerski sporazum že prihodnji teden v Bruslju Slovenija bo v dokumentih navedla ukrepe, s katerimi bo poskušala razpoložljivi denar v naslednji finančni perspektivi usmeriti v konkretne rezultate. Kisebbségi oktatás és gyermekirodalom Manjšinsko šolstvo in otroška literatura Minderheitenschulen und Kinderliteratur Muravidék, Rábavidék, magyarországi németek. Partnerski sporazum Slovenije (osnutek) Partnerski sporazum je dokument, ki mora vsebovati jasne utemeljitve izbranih strateških prioritet v državi, ob upoštevanju spodbujanja sodelovanja in koordinacije med različnimi deležniki. partnerski sporazum Partnerski sporazum je dokument, ki mora vsebovati jasne utemeljitve izbranih strateških prioritet v državi, ob upoštevanju spodbujanja sodelovanja in koordinacije med različnimi deležniki in pripravljen mora biti na transparenten način, tako da so dane zaveze tako Evropski komisiji kot vključenim deležnikom. Partnerski sporazum za črpanje EU sredstev (EK), ki so predstavili ključne komentarje na drugi neformalni osnutek PS, ki ga je MGRT 27. obcina-radlje. 00 uri v sejni dvorani Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12. največji tanker na svetu, se je začel zalog v letu 1976. Gradnja vozila vode je bilo porabljenih približno 70 tisoč ton jekla in približno 130 milijonov $. World's Best PowerPoint Templates - CrystalGraphics offers more PowerPoint templates than anyone else in the world, with over 4 million to choose from. 72/2017, dne 15. Svet stranke Levica je sicer v torek zavrnil vstop v vladno koalicijo, ki jo skuša oblikovati prvak LMŠ Šarec, menijo pa, da je osnutek koalicijske pogodbe, o kateri so se pogajali minule dni, dobra osnova za to, da Levica Šarčevo manjšinsko vlado podpre in z njo sklene sporazum o projektnem sodelovanju. SOP 2019-01-0287. ZAKON O KATASTRU NEPREMIČNIN (ZKN) Prvi del. kserofit kserograf kserografija kserografirati kseroks kseroksen kseroksirati ksiht ksilen ksilit ksilofon ksilografija ksilografski ksilol ksilolit ksiloliten kŠeft kub kuba kubanski kubatura kuben kubiČen kubiČnost kubik kubiranje kubirati kubist kubistiČen kubizem kubus kucelj kucljast kuČma kuČmar kuČmast kuČmica kudu kufer kuga kugav kugavec kuguar kuha kuhalen kuhalica kuhalnica. Mg 42 разрабатывался под вполне определенные требования. A pozitiven izid referenduma še ne pomeni avtomatične podpore Marjanu Šarcu. podrobneje pojasnil. Osnutek Strategije pametne specializacije11 (v nadaljevanju SPS) Partnerski sporazum12, kjer je mednarodno sodelovanje vključeno v poglavje o povečevanje konkurenčnosti MSP-jev. PONEDELJAK, 02. Člane TZS obveščamo, da je bil dne 1. oktobra 2014 Na podlagi analize potreb in potencialov postavlja okvir za črpanje sredstev iz vseh pet skladov EU. Predhodno vrednotenje Operativnega programa za razvoj ribištva v RS 2007. 1 Partnerski sporazum Predstavlja pogodbo med Evropsko komisijo in Republiko Slovenijo glede izvajanja kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Mato Gostiša nakazuje možnost učinkovite demokratične integracije organizacij v slovenskem okolju je »partnerski model delovanja delavskih predstavništev«, znotraj katerega vlogi 'opozicije' menedžmentu in 'konstruktivnega sodelovanja' z menedžmentom nista mehansko ločeni, temveč organsko. Ponudba mora vsebovati vsaj naslednje informacije: identifikacijo zainteresiranih subjektov ali skupin,. Vsaj v spremljajočih dokumentih, kot so partnerski sporazum, operativni program črpanja sredstev in DRPI mora biti jasno viden program razvoja področja kulture v letih 2014-2020, sicer nastaja vtis, kot da je to področje zgolj nekakšen nujen kozmetični dodatek v besedilu, kljub številnim razvojnim vidikom, ki jih odpira in na katere smo. barkolana / Roglič zmaguje tudi v jadranjuPrimož Roglič je še včeraj dirkal v Italiji, danes je že jadral na Barkolani in seveda zmagal. partnerski sporazum Partnerski sporazum je dokument, ki mora vsebovati jasne utemeljitve izbranih strateških prioritet v državi, ob upoštevanju spodbujanja sodelovanja in koordinacije med različnimi deležniki in pripravljen mora biti na transparenten način, tako da so dane zaveze tako Evropski komisiji kot vključenim deležnikom. "Globalni dogovor o migracijah je dobrodošel korak v smeri izboljšanja odziva mednarodne skupnosti na migracije. !! ' 'Aυωτραζ 'E© 'osnovna 't 'á 'ćufs 'Člen * ** *** **** ***** ******* ***INSERT *l 0 0. Po zakonu o davku na dediščine in darila, je davka oproščeno darilo, ki ga prejme darovalčev dedič prvega dednega reda (to so potomci in zakonec) oziroma obdarjenec, ki je izenačen z dedičem prvega dednega reda (to so zet, snaha, pastorek in dedič ali obdarjenec, ki je živel z zapustnikom ali darovalcem v registrirani istospolni. Marketing partnerski wiąże się z koncentracją na utrzymaniu klienta i jego lojalności; z naciskiem na korzyści dla klienta z całości oferty; z działaniami długookresowymi. Pri tem so bili za osnovo analiza stanja, SWOT analiza in identificirane prioritete oziroma potrebe partnerstva, upoštevani pa so bili tudi vsi ključni evropski, nacionalni in regionalni strateški dokumenti, ki opredeljujejo razvoj do leta 2020 na različnih področjih: Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo, Program razvoja. Partnerski sporazum že prihodnji teden v Bruslju Slovenija bo v dokumentih navedla ukrepe, s katerimi bo poskušala razpoložljivi denar v naslednji finančni perspektivi usmeriti v konkretne rezultate. We found one dictionary with English definitions that includes the word sporazum: Click on the first link on a line below to go directly to a page where "sporazum" is defined. Hurtowe ceny rejestracji i odnowień. Partnerski sporazum s Kiribati. drum: Pozdravljeni. V okviru slednjega je upraviöenec priložil tudi partnerski sporazum Esotech — Von Roll s prilogami2 (medsebojno podpisan dogovor o nerazkrivanju poslovnih dogovorov, t. Sporazum o prenosu pooblastil med Evropskim investicijskim skladom in Komisijo določa ciljno usmerjene spodbude za izbiro finančnega posrednika v vseh državah programa, da bi se zagotovila možnost vključitve v shemo za študente iz vseh teh držav. Partnerski sporazum predstavlja pogodbo med Evropsko komisijo in Republiko Slovenijo ter vsebuje analizo stanja in potrebne ukrepe oz. Koordinacija lahko določi tudi nove projekte, ki niso vsebovani v koalicijski pogodbi. PS Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014 - 2020. Vlada Republike Slovenije je sprejela odločitev, da bo pripravila en operativni program za obe kohezijski regiji. Log house sharon springs ny menu click on photo for dave. V obeh dokumentih so vsebovana poglavja s področja voda. 2014 objavljen na spletni strani SVRK in je podlaga za usklajevanje z EK ter dokončanje in sprejem SPS. Študent izpolni zahtevane dokumente s strani partnerske fakultete, ta pa mu pošlje pismo o sprejemu (Acceptance Letter). decembra 2015. Partnerski sporazum (PS) je strateški dokument in predstavlja osnovo za črpanje sredstev iz skladov EU. januarjem 2014. Osnutek POMSSIO bo oblikovan in posredovan predstavnikom regij. julija 2013 je bil na Vladi RS sprejet prvi neformalni osnutek PS;. Usklajevanje ustreznosti besedila dogovora in pogodbe poteka vzporedno s cenitvijo. Partnerske projekte in partnerske projekte, katerih nosilec je Levica, določata koordinacija ter ta sporazum. srečanjih je bil predstavljen celoten osnutek določb Komisije in izmenjana so bila mnenja o vseh vidikih osnutka. Partnerski sporazum. 68/2017 objavil Javni razpis projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - Po kreativni poti do znanja 2017–2020 in ga naknadno v enem delu popravil ter objavil na spletu in v Uradnem listu št. Na področjih pametne specializacije, identificiranih na podlagi procesa, ki temelji na podjetniškem pristopu in upoštevanju kompetenc, kapacitet, družbenih izzivov in drugih potencialov, ki jih ima Slovenija (naravnih in kulturnih. 2014 potrdila Partnerski sporazum 2014-2020 2, 15. Hojka Kraigher) UP - Administrativni vodja projekta (Tjaša Baloh) SOPVP - Standardne operacije in postopki za vodenje projekta osnutek določitve monitoring regij predlaga julij 2015. Daytonski sporazum (Opći okvirni sporazum za mir u BiH) postignut je u američkom gradu Daytonu 21. SOP 2019-01-0287. Partnerski sporazum med Slovenijo in EU, Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 729 EUR iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Dačić i Tači se sukobili oko toga ko će prvi da stavi potpis na sporazum. Prvega junija smo slovesno podpisali partnerski sporazum. Iako se u pojedinim oblastima. Po tem nacionalna agencija vaši šoli nakaže dotacijo. Partnerski sporazum je z vsemi prilogami že pripravljen in je trenutno v fazi usklajevanja z univerzitetno službo za 1. General (1 matching dictionary). Po nekaj mesečnem usklajevanju med Policijo in IPA organizacijo sta, 27. REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM Savinjske regije za 2014-20. Partnerski projekti, katerih nosilec je Levica, so projekti, ki so jih podpisniki uskladili v koalicijskem sporazumu in jih kot nosilec izvaja Levica. Vodstvo stranke je tako dobilo mandat, da v petek dokončno uskladi partnerski sporazum, oziroma protokol o sodelovanju med manjšinsko vlado in Levico. decembra 2017 na svoji spletni strani in v Uradnem listu RS št. Pregovarač Europske unije Robert Cooper pokušava donijeti sporazum između Srbije i Kosova. EPA 313-VIII. Iz pravilno izbranih prostorov je v veliki meri odvisna raven storitve in obseg storitev, ki jih lahko ponudite strankam. Organ upravljanja. Območje vlaganj so mestna naselja in naselja mestnih območij v mestnih občinah. Izostanek t. Partnerski sporazum: Dokument, ki ga pripravi država članica v sodelovanju s partnerji in v katerem so določene strategija države članice, prioritete in ureditve za uspešno in učinkovito uporabo evropskih strukturnih in investicijskih skladov. Vodstvo stranke je tako dobilo mandat, da v petek dokončno uskladi partnerski sporazum, oziroma protokol o sodelovanju med manjšinsko vlado in Levico. seja Občinskega sveta Občine Medvode, ki je potekala v torek, dne 19. 9101-1/2019-5. Partnerski sporazum - neformalni osnutek. OSNUTEK(5((interoperabilnost( z( obstoječimi( omrežji. - pripravljen je osnutek dogovora za uporabo skupne GJI z Občino Gorje in dopis (v tabelah še uskladimo podatke po posameznih odsekih, ker so v končni shemi za cenitev drugačni in bolj analitično opredelitev). Gozdarstvo se omenja v obravnavi petih te-matskih ciljev, vsebinsko pa ga je mogoče določiti še v štirih ciljih. decembra 2017 na svoji spletni strani in v Uradnem listu RS št. Območje vlaganj so mestna naselja in naselja mestnih območij v mestnih občinah. Vlada Republike Slovenije je sprejela odločitev, da bo pripravila en operativni program za obe kohezijski regiji. Partnerski sporazum ( pogodba med Evropsko komisijo in Republiko Slovenijo glede Kot izhodišča za pripravo programa dela smo upoštevali usmeritve države, osnutek Regionalnega razvojnega programa 2014-2020, specifični položaj območja Zgornje Gorenjske ter izkušnje obdobja. SOP 2019-01-0287. delovno srečanje MGRT v Savinjski regiji ob pripravi programskih dokumentov 2014-2020. - Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo 2014-2020; Zakonodaja:-Uredba (EU) št. Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo 2014-2020, 2014 Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020, 2014 Strategija pametne specializacije Slovenije, (osnutek) 2014 Regionalni razvojni program za podravsko regijo 2014-2020 (osnutek) 2015. They'll give your presentations a professional, memorable appearance - the kind of sophisticated look that today's audiences expect. člen (predmet zakona) Ta zakon določa vrste podatkov o nepremičninah, državni meji, prostorskih enotah in naslovih, spreminjanje in vpis podatkov v kataster nepremičnin, evidenco državne meje, register prostorskih enot in register naslovov, vodenje katastra nepremičnin, evidence. Vlada je sporazum potrdila konec julija, zdaj jo čaka še potrditev operativnega programa, drugega ključnega dokumenta. Skrb za okolje in partnerski odnos države z občinami in posamezniki Uvedli bomo finančne spodbude za zamenjavo azbestnih streh in opravili zamenjave na vseh strehah vrtcev in šol najkasneje do konca leta 2020. Partnerski sporazum: Dokument, ki ga pripravi država članica v sodelovanju s partnerji in v katerem so določene strategija države članice, prioritete in ureditve za uspešno in učinkovito uporabo evropskih strukturnih in investicijskih skladov. Kako je rečeno na konferenciji za novinare, udruživanje i strateško partnerstvo je zasnovano na programskoj. Glas Gospodarstva / december 2013,h okolje rana in. Komisija pripravi poročilo o rezultatih pogajanj glede partnerskega sporazumov in programov, vključno s pregledom poglavitnih vprašanj za vsako državo članico, do 31. 1 Partnerski sporazum Predstavlja pogodbo med Evropsko komisijo in Republiko Slovenijo glede izvajanja kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Kljub razumevanju, da so s tem projekti, ki jih bomo realizirali v Sloveniji, že določeni ali celo potrjeni, to ne drži. septembra 2013 organizirala tudi dve srečanji, v okviru katerih. izpolniti πtudijski sporazum ('Learning Agreement). V primeru, da ponudnik ponuja namestitev in uvajanje PIS na lastni (izvajalčevi) infrastrukturi, mora imeti pri proizvajalcu uporabljene programske opreme, ki je uporabljena za delovanje PIS, vsaj partnerski status Silver, ali ima sklenjeno pogodbo, ki zajema in vključuje celotno podporo proizvajalca ali principala programske opreme, ki je. Oxanilic acid msds Data on 6, pesticides, insecticides and herbicides including toxicity, water pollution, ecological toxicity, uses and regulatory status. Skupni strateški okvir, ki opredeljuje tudi prednostne naloge, Konec leta - osnutek. sporazum bo mogoče dopustiti le, če bodo odnosi med zakoncema tudi po razvezi tako dobri, da bosta lahko sporazum uresničevala in v sožitju skrbela za otroke. Partnerski sporazum (PS) je strateški dokument in predstavlja osnovo za črpanje sredstev iz skladov EU. Svet stranke Levica je sicer v torek zavrnil vstop v vladno koalicijo, ki jo skuša oblikovati prvak LMŠ Šarec, menijo pa, da je osnutek koalicijske pogodbe, o kateri so se pogajali minule dni, dobra osnova za to, da Levica Šarčevo manjšinsko vlado podpre in z njo sklene sporazum o projektnem sodelovanju. 2020 in Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko unijo za obdobje 2014-2020, ki sta podlaga za črpanje evropskih sredstev in za izvajanje regionalne politike v programskem obdobju 2014-2020. "Očekuje se da koalicija PAN danas postigne prvi sporazum van grupe," navode obavešteni izvori. "Globalni dogovor o migracijah je dobrodošel korak v smeri izboljšanja odziva mednarodne skupnosti na migracije. SPORAZUM O PARTNERSTVU između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014. 2014-2017, osnutek marec 2013 86 6. 2013 smo na 2. • Regionalni razvojni program 2014-2020 Pomurske regije - osnutek • Regionalni razvojni program 2014-2020 Podravske regije - osnutek • Partnerski sporazum med Madžarsko in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020 • Prvi madžarski nacionalni reformni program. Za početak, Sporazum je potpisan u sremskomitrovačkoj kaznionici juna 1935. Z Evropsko komisijo se dogovarja poseben dogovor - partnerski sporazum o podaljšanju tega roka. EU uredba o skupnih določbah UREDBA (EU) št. Posted i was just reading some of the log cabin chronicle posting and i thought. 68/2017 objavil Javni razpis projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - Po kreativni poti do znanja 2017-2020 in ga naknadno v enem delu popravil ter objavil na spletu in v Uradnem listu št. 2" 1 Zagreb, listopad 2014. Manjšinsko šolstvo in otroška literatura. 2014 smo na RRA LUR prejeli novo verzijo Partnerskega sporazuma in pripombe Evropske komisije. Celoviti in izboljšani partnerski sporazum med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Armenijo na drugi strani (v nadaljnjem besedilu: sporazum CEPA) sta strani podpisali ob robu vrha vzhodnega partnerstva 24. november 2013 – 2. Lektoriran bo končni tekst dokumenta. Poznaj korzyści płynące z programu partnerskiego! Poleć nas innym firmom i zarabiaj. Osnutek je še delovno gradivo in se bo do končne različice usklajeval z vsemi relevantnimi partnerji. Kako pomemben je lahko zanje kontakt z neformalnimi oskrbovalci, saj ti veliko vedo o njihovem pacientu in o tem, kako z njim stopati v. ZAKON O DAVČNEM POSTOPKU (ZDavP-2 - neuradno prečiščeno besedilo) (20. Na področjih pametne specializacije, identificiranih na podlagi procesa, ki temelji na podjetniškem pristopu in upoštevanju kompetenc, kapacitet, družbenih izzivov in drugih potencialov, ki jih ima Slovenija (naravnih in kulturnih. Treba bo orati Po navadi sta za novinarje maj in junij zelo naporna meseca, sploh na lokalni ravni, ko večina zavodov,. V okviru PRP 2007 - 2013 je imela RS na voljo 915. Odobri ga Komisija po oceni in dialogu z državo članico. Osnutek spremenjenega OP EKP je bil v obravnavo pri EK uradno posredovan 11. 20/06/2016. 2014) Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike Republiki Sloveniji v. 2014) Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (sprejela Vlada RS dne 13. Slovenija je v Partnerski sporazum zapisala cilj, zagotoviti vsem gospodinjstvom v Sloveniji do leta 2020 dostop do širokopasovnih povezav hitrosti najmanj 100 Mbit/s. Partnerske institucije so tiste institucije, s katerimi ima matična univerza/članica študenta podpisan bilateralni sporazum o izmenjavi študentov v določenem študijskem letu. 68/2017 objavil javni razpis - Po kreativni poti do znanja 2017-2020 in ga naknadno v enem delu popravil ter objavil na spletu in v Uradnem listu št. Skupna začetnike vodnik za obdelavo lesa začenja danes. Marketing partnerski wiąże się z koncentracją na utrzymaniu klienta i jego lojalności; z naciskiem na korzyści dla klienta z całości oferty; z działaniami długookresowymi. Skupna začetnike vodnik za obdelavo lesa začenja danes. vlado Marjana Šarca parafiran, ne pa še podpisan partnerski sporazum. 2014 pa še Operativni program izvajanja evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 3. Partnerski sporazum ne začne veljati pred 1. Besedilo kontroverznega predloga Zakona o partnerski skupnosti 14. 1 so glede na negativno mnenje Generalnega pravobranilca na sodišču EU, ki se nanaša na Sporazum med EU in Kanado o izmenjavi PNR podatkov, v sodelovanju z Ministrstvom za pravosodje ustrezno dopolnjene določbe 42. We found one dictionary with English definitions that includes the word sporazum: Click on the first link on a line below to go directly to a page where "sporazum" is defined. 2018 sklenjen Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o zaposlovanju državljanov Re. 59 MB) Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 Predlog RRP Savinjske regije 2014-2020. Prvi osnutek poro čila o ugotovitvah predhodnega vrednotenja je MKO prejelo v sredini aprila 2013, drugi osnutek poro čila konec junija 2013 in tretji osnutek 21. 54 Čeprav je Evropski investicijski sklad izvedel tržno raziskavo, ki je pokazala veliko. (upravljanja s sredstvi; aktivnosti financiranih iz sredstev CLLD, načinov izvjanja…). com Blogger 1 1 25 tag:blogger. oktobra 2014 Na podlagi analize potreb in potencialov postavlja okvir za črpanje sredstev iz vseh pet skladov EU. Partnerski sporazum med Republiko Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020 (sprejela Vlada RS dne 28. Government Office for Development and European Cohesion Policy (Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko), 2014. ZAKON O DAVČNEM POSTOPKU (ZDavP-2 - neuradno prečiščeno besedilo) (20. Predlagam ti, da zraven še dodaš točko o stikih z otrokom in pa kdo je skrbik otroka. – Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. Kot je v izjavi novinarjem dejal Siter, so prepričljivo podporo pričakovali. Kaj je Partnerski sporazum? • Dogovor med državo članico in Evropsko komisijo • Določen bo celoten prispevek države k tematskim ciljem in zaveze za uresničitev ukrepov za izvajanje ciljev strategije Evropa 2020. Vsaj v spremljajočih dokumentih, kot so partnerski sporazum, operativni program črpanja sredstev in DRPI mora biti jasno viden program razvoja področja kulture v letih 2014-2020, sicer nastaja vtis, kot da je to področje zgolj nekakšen nujen kozmetični dodatek v besedilu, kljub številnim razvojnim vidikom, ki jih odpira in na katere smo. Konzorcijski sporazum o ustanovitvi strateško razvojno -inovacijskega partnerstva - materiali kot končni produkti kot poslovni model (SRIP MATPRO) pri GZS >>>. november 2013 - 2. *V kolikor bi svojo mobilnost z namenom poučevanja želeli opravljati v Partnerski državi, prosimo, kontaktirajte Mednarodno pisarno UNG. Kos za kosom. Dokument je bil v uradno presojo Evropski. Republika Srpska je svoju državnost unijela u Dejtonski sporazum, ona je postojala prije dejtonske BiH. Z Evropsko komisijo se dogovarja poseben dogovor - partnerski sporazum o podaljšanju tega roka. julij 2013 PRIPRAVA PARTNERSKEGA SPORAZUMA za obdobje 2014-2020 Skupni strateki okvir Evropska komisija je za naslednjo programsko obdobje 2014 2020 sprejela. Osnutek je še delovno gradivo in se bo do končne različice usklajeval z vsemi relevantnimi partnerji. We found one dictionary with English definitions that includes the word sporazum: Click on the first link on a line below to go directly to a page where "sporazum" is defined. Agreement - Cooper's Challenge. obcina-radlje. Potpisan Sporazum o modernizaciji radiokomunikacijske opreme. - Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo 2014-2020; Zakonodaja:-Uredba (EU) št. • da sta partnerski sporazum, ki je podlaga izvajanju, Slovenija in Evropska komisija sklenili oktobra 2014; • da je slovenski operativni program Evropska komisija potrdila v decembru leta 2014. Objavljamo besedilo predloga Zakona o partnerski skupnosti s katero hoče ministrica Anja Kopač Mrak skupaj z radikalnimi aktivisti vključiti homoseksualne skupnosti v okvir družinske politike ter odločanje o definiciji družine preložiti na Ustavno sodišče. Po zakonu o davku na dediščine in darila, je davka oproščeno darilo, ki ga prejme darovalčev dedič prvega dednega reda (to so potomci in zakonec) oziroma obdarjenec, ki je izenačen z dedičem prvega dednega reda (to so zet, snaha, pastorek in dedič ali obdarjenec, ki je živel z zapustnikom ali darovalcem v registrirani istospolni. SPORAZUM O PARTNERSTVU između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014. en) PRESSE 35 PR CO 10 SPOROČILO ZA JAVNOST Predsednik Tamás Fellegi madžarski minister za nacionalni razvoj Glavni rezultati Sveta Svet je bil v okviru javne razprave seznanjen z razpravami o osnutku uredbe o celovitosti in preglednosti energetskega trga, katere cilj je oblikovati okvir. Руско-турски споразум о Сирији који су у Сочију потписали лидери двеју држава спроводи се без потешкоћа, али то је и. Po statutu te stranke je namreč referendum veljaven, če na njem sodeluje 25 odstotkov članstva. vlado Marjana Šarca parafiran, ne pa še podpisan partnerski sporazum. različnih področjih: Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo, Program razvoja podeželja RS 2014-2020, Operativni program za izvajanje kohezijske politike ter Regionalni razvojni program Primorsko-notranjske regije 2014-2020. partnerski sporazum z jskd V mesecu novembru 2012 je bil v Mariboru podpisan partnerski sporazum o sodelovanju med JSKD in ZKDS, ki predvideva izvajanje pomembnih nalog pri dogovarjanju in usklajevanju skupnih programov in postavlja trdnejše osnove sodelovanja med obema subjektoma. V okviru slednjega je upraviöenec priložil tudi partnerski sporazum Esotech — Von Roll s prilogami2 (medsebojno podpisan dogovor o nerazkrivanju poslovnih dogovorov, t. 5: Pogodba za sodelovanje na nalogah javne službe v letu 2008 Je imela tri loCene sklope. Partnerski sporazum je dokument, ki vsebuje jasne utemeljitve izbranih strateških prioritet v državi, ob upoštevanju spodbujanja sodelovanja in koordinacije med različnimi deležniki in pripravljen mora biti na transparenten način, tako da so dane zaveze tako Evropski komisiji kot vključenim deležnikom. EPA 313-VIII. partnerski sporazum Partnerski sporazum je dokument, ki mora vsebovati jasne utemeljitve izbranih strateških prioritet v državi, ob upoštevanju spodbujanja sodelovanja in koordinacije med različnimi deležniki in pripravljen mora biti na transparenten način, tako da so dane zaveze tako Evropski komisiji kot vključenim deležnikom. V PS je vključenih vseh pet skladov EU, katerih skupna določila opredeljuje Skupni strateški okvir (Evropski sklad za. Za uskladitev stališč strank, podpisnic tega sporazuma, se po potrebi pred sejo matičnega delovnega telesa skliče sestanek poslank in poslancev strank, podpisnic tega sporazuma, ki so člani matičnega delovnega telesa. ((Za( učinkovito koordinacijo in( operativno izvedbopredlaganega(načina(gradnje(optičnih(omrežij(je. 68/2017 objavil javni razpis - Po kreativni poti do znanja 2017–2020 in ga naknadno v enem delu popravil ter objavil na spletu in v Uradnem listu št. Akcijski načrt za oblikovanje podpornih programov osnutek, avgust 2013 Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020 ,. maja 2015, podpisala partnerski sporazum z evangeličansko cerkvijo Bad Urach iz Nemčije. Objavljamo besedilo predloga Zakona o partnerski skupnosti s katero hoče ministrica Anja Kopač Mrak skupaj z radikalnimi aktivisti vključiti homoseksualne skupnosti v okvir družinske politike ter odločanje o definiciji družine preložiti na Ustavno sodišče. 2012 Osnutek strategije, ki izhaja iz gradiv, usklajenih na nivoju delovne skupine za pripravo Programa razvoja informacijske družbe do leta 2015 0. A pozitiven izid referenduma še ne pomeni avtomatične podpore Marjanu Šarcu. S tem povezano sporočilo za javnost je bilo skupaj z relevantno dokumentacijo danes objavljeno na spletni strani ECB. Z izvedbo infrastrukturnih projektov v obdobju 2007 - 2013 bo zagotovljeno, da bo z okoljsko infrastrukturo opremljena slaba polovica teh območij poselitve. Za dosego tega Osnutek Partnerskega sporazuma z dne 3. ZAČETEK VEČSTRANKARSTVA, NASTANEK IN DELOVANJE KOALICIJE DEMOS TER NJEN RAZPAD Dokument št. dokumentih: Slovenska industrijska politika 2014–2020, Strategija razvoja turizma, osnutek Programa internacionalizacije 2015–2020, programi regionalnega razvoja 2014–2020, Nacionalni reformni program 2014–2015, Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–. Dokument je bil v uradno presojo Evropski. Partnerski projekti, katerih nosilec je Levica, so projekti, ki so jih podpisniki uskladili v koalicijskem sporazumu in jih kot nosilec izvaja Levica. Partnerski sporazum med Slovenijo in EU, Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. "Globalni dogovor o migracijah je dobrodošel korak v smeri izboljšanja odziva mednarodne skupnosti na migracije. Kairos 4/1-2/2010 Uvodnik 7 MiranMOŽINA BojanVARJAČIĆ RAJKO Uvodnik Z vsako pesmijo me je manj. novembra 1995. Povezane pravne osebe so odvisne in gospodujoče pravne osebe. Europska komisija ugovorila novi partnerski sporazum o korištenju strukturnih i investicijskih fondova EU Vijesti Datum: 09. • Poleg tega so v partnerstvo vključeni tudi predstavniki: a) urbanih in drugih javnih organov, b) gospodarskih in socialnimi partnerjev ter. SPORAZUM O PARTNERSTVU između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014. - Bilateralni sestanek z EK - predvidoma konec maja - Nova usklajevanja na nacionalni ravni in z EK do junija - okoli 20. Ta je sicer izid internega referenduma v Levici označil kot "dober obet za nadaljnje korake". junija 2000 v Cotonouju (v nadaljnjem besedilu: Sporazum iz Cotonouja), in njegovih revizij iz leta 2005 in 2010 (1),. Skladno z Uredbo 1303/2013/EU je RS pripravila partnerski sporazum, ki je strateški dokument in pomeni podlago za črpanje sredstev iz skladov EU. Kto może wziąć udział w Programie Partnerskim BLACHOTRAPEZ. ((Za( učinkovito koordinacijo in( operativno izvedbopredlaganega(načina(gradnje(optičnih(omrežij(je. Na podlagi vseh pobud in predlogov je bil pripravljen delovni osnutek besedila sprememb in dopolnitev zakona, ki ga je oblikovala neformalna strokovna skupina, sestavljena iz predstavnikov pristojnih državnih organov. Z Evropsko komisijo se dogovarja poseben dogovor - partnerski sporazum o podaljšanju tega roka. Treba bo orati Po navadi sta za novinarje maj in junij zelo naporna meseca, sploh na lokalni ravni, ko večina zavodov,. stran 1 od 72 stranka mira cerarja – smc demokratiČna stranka upokojencev slovenije – desus socialni demokrati – sd sklepajo koalicijski sporazum o sodelovanju v vladi republike slovenije za mandatno obdobje 2014–2018 ljubljana, september 2014 stran 2 od 72 kazalo koalicijskega sporazuma 1. Svet je sprejel uredbo o odobritvi sklenitve sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju z Republiko Kiribati. osnutek dokumenta je bil dopolnjen tako, da imajo v njem mesto tudi storitvene, družbene inovacije, dokument ne bo namenjen vzdrževanju statusa quo in bo podpiral razvojni preboj. decembra 2015. Gazeta Express saznaje od izvora da će ova koalicija danas potpisati prvi sporazum za Vladu. Z izvedbo infrastrukturnih projektov v obdobju 2007 - 2013 bo zagotovljeno, da bo z okoljsko infrastrukturo opremljena slaba polovica teh območij poselitve. NDA), vkljuöno s prilogo, ki vsebuje pregled ponudbene cene po partnerjih. SOP 2003-01-2010. na osnutek partnerskega sporazuma 25 sklepi komisij drŽavnega sveta glede sanacije za odpravo posledic februarske ujme 25 tudi vzhodna kohezijska regija potrdila partnerski sporazum 25 9 koristne informacije __ 26 junijske kohezijske novice 26 evropska sredstva za razvoj Širokopasovne infrastrukture 26. investicijska področja za pokrivanje vrzeli razvitosti. Občina Kanal ob Soči www. Podpisniki izhodišč za nov socialni sporazum so se danes zavezali, da bodo v 14 dneh pripravili svoje predloge za oblikovanje osnutka sporazuma. godine i Dejtonski sporazum je. Pozitivno je ocenil tudi udeležbo, saj da "kaže na aktivno članstvo". 2 POSEBNI DEL PRORAČU. 2 Energetska infrastruktura 87 6. 2014 potrdila Partnerski sporazum 2014-2020 2, 15. Ta je sicer izid internega referenduma v Levici označil kot "dober obet za nadaljnje korake". S tem se v Vzhodni Sloveniji ne moremo strinjati, ker so razvojni izzivi v tem delu države precej specifični. Partnerski sporazum Slovenije (osnutek) Partnerski sporazum je dokument, ki mora vsebovati jasne utemeljitve izbranih strateških prioritet v državi, ob upoštevanju spodbujanja sodelovanja in koordinacije med različnimi deležniki. Že od leta 1995 deluje kot povezovalni člen med podjetniki, zbornicami, občinami, zavodi, ministrstvi in drugimi institucijami na več področjih. Lilijana Madjar pove, da trenutno potekajo aktivnosti v smeri dajanja soglasja na Partnerski sporazum. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. 0 - Za zeleni razvojni preboj: Prispevek za Strategijo razvoja Slovenije 2014-2020, 2013:. Slabšanje kakovosti turistične ponudbe. na kateri smo v sodelovanju z udeleženci pregledali osnutek SWOT analize, zasnovali predloge ciljev po tematskih podro čjih ukrepanja, kazalnike za merjenje posameznih ciljev ter ukrepe, opredelili tematska podro čja ukrepanja ter nadaljevali z zbiranjem, pregledom, presojo, povezovanjem in. Odgovorna oseba za pripravo Strategije: Andrej Klemenc, višji svetovalec za razvoj in razvojne projekte, Občina Borovnica, Paplerjeva ulica 22, 1000 Borovnica, tel. V ta obrazec ob pomoËi koordinatorja in informacij o partnerski instituciji vpiπem predvidene πtudijske obveznosti, ki naj bi jih opravil v tujini, in obveznosti na matiËni instituciji, ki se mi bodo priznale, Ëe bom uspeπno opravil obveznosti v tujini. Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020. PS je sporazum med Evropsko komisijo in Republiko Slovenijo in predstavlja osnovo za črpanja sredstev iz skladov EU v programskem obdobju 2014-2020. Iz navedenega sledi, da je bilo prvo leto programskega obdobja (2014) namenjeno. Gre za dokument, ki vsebuje jasne utemeljitve izbranih strateških prioritet v Sloveniji, ob upoštevanju spodbujanja sodelovanja in koordinacije med različnimi deležniki. Osnutek je še delovno gradivo in se bo do končne različice usklajeval z vsemi relevantnimi partnerji. Upraviöenec je nadalje navedel, da je bila vsa relevantna dokumentacija. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2019 – rebalans I, skrajšani postopek. tag:blogger. delavnica projekta STATUS. Daytonski sporazum (Opći okvirni sporazum za mir u BiH) postignut je u američkom gradu Daytonu 21. Sporazum o nuklearnom naoružanju: NATO ne planira nove nuklearne rakete u Evropi. Posted i was just reading some of the log cabin chronicle posting and i thought. 2009, generalni direktor policije Janko Goršek in predsednik IPA Stanislav Ficko podpisala Sporazum o medsebojnem sodelovanju, ki po svoji vsebini opredeljuje :. 33/16), ki se je začel uporabljati 24. Pozitivno je ocenil tudi udeležbo, saj da "kaže na aktivno članstvo". stupio je na snagu 4. Oglede nepremičnin bomo izvajali po dogovoru. EU v šoli - Republika Slovenija. Osnutek vodnika ECB o pristopu, ki se bo uporabljal pri priznavanju institucionalnih shem za zaščito vlog za bonitetne namene, je na voljo na spletni strani ECB. Non Aggression Pact - NAP je dogovor između saveza ili igrača da se neće napadati. Vlada je sporazum potrdila konec julija, zdaj jo čaka še potrditev operativnega programa, drugega ključnega dokumenta. PARTNERSKI SPORAZUM MED RS IN EVROPSKO Osnutek PRP 2014–2020 bo 5. Povezane pravne osebe so odvisne in gospodujoče pravne osebe. com ima sporazum o ponudi najniže moguće cijene. Pripravljen nov osnutek predloga izvedbenega zakona o fiskalnem pravilu. EVA 2018-1611-0068. - se pošijejo elementi osnutka OP za strukturne sklade in PS v BLX - Julij - september: usklajevanja - Oktober: uradno poslan osnutek OP za strukturne sklade in PS na EK Nadaljnji koraki Regionalni razvojni. Regionalni razvojni program 2014-2020 Pomurske regije - osnutek, Regionalni razvojni program 2014-2020 Podravske regije - osnutek, Partnerski sporazum med Madžarsko in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020, Prvi madžarski nacionalni reformni program, Madžarski nacionalni in regionalni razvojni koncept 2020 (OFTK). Partnerski sporazum vsebinsko sledi strategiji EU 2020 o pametni, trajnostni in vključujoči rasti in na nacionalni ravni izhaja (ex-ante pogojenost) iz Stra-tegije pametne specializacije, ki v skladu z OECD go-vori o »usmerjanju investicij v znanje iz javnih virov v določene dejavnosti z namenom krepitve primerjalnih. Osnutek spremenjenega OP EKP je bil v obravnavo pri EK uradno posredovan 11. V letu 2016 bomo posebno pozornost namenili sodelovanju z organi. 2009, generalni direktor policije Janko Goršek in predsednik IPA Stanislav Ficko podpisala Sporazum o medsebojnem sodelovanju, ki po svoji vsebini opredeljuje :. DOSTAWA 0 zł. 1303/2013 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 17. maja 2015, podpisala partnerski sporazum z evangeličansko cerkvijo Bad Urach iz Nemčije. osnutek PS prejeli skupno. O komunalnom društvu Autotrolej. 2018 sklenjen Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o zaposlovanju državljanov Re. V casu javne razgrnitve organizira upravljalec skupšcino narodnega parka, lahko pa tudi še eno ali vec javnih obravnav na obmocju narodnega parka oziroma na njegovem vplivnem obmocju. Predlog izhodišč in načrt dela, dispozicija strategije, prvi osnutek ter medresorsko usklajen predlog strategije je bil s ciljem pridobivanja čim širšega konsenza potrjen na Vladi Republike Slovenije, osnutek predloga strategije je bil v okviru dvomesečne javne obravnave skomuniciran z deležniki in s strokovno in širšo javnostjo. oktobra 2014 Na podlagi analize potreb in potencialov postavlja okvir za črpanje sredstev iz vseh pet skladov EU. pametne specializacije, Partnerski sporazum in Operativni program) uskladiti s sprejetimi strateškimi usmeritvami in s tem zagotoviti osredotočenost na izbrane sinergijske razvojne priložnosti. CILJI IN USMERITVE. Mg 42 разрабатывался под вполне определенные требования. Monika Kirbiš Rojs. člena, ki obravnavajo obdelavo podatkov o letalskih potnikih. EU je določila 11 tematskih ciljev ki se navezujejo na strategijo EU 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast:. Materiali in tehnologije. Na seji so članice in člani RSR obravnavali in sprejeli predlog najpomembnejših projektov za uvrstitev v osnutek dopolnjenega Dogovora za razvoj regije Zasavje , ki ga bo Regionalna razvojna agencija Zasavje v četrtek, 15. Partnerski sporazum. Z Evropsko komisijo se dogovarja poseben dogovor - partnerski sporazum o podaljšanju tega roka. 1 ZahteveEU 88 6. Partnerski sporazum Slovenije (osnutek) Partnerski sporazum je dokument, ki mora vsebovati jasne utemeljitve izbranih strateških prioritet v državi, ob upoštevanju spodbujanja sodelovanja in koordinacije med različnimi deležniki. : 01 750 74 68, e-pošta: andrej. ( DA ( NE Seznam udeležencev, ki bo podpisan s strani udeležencev in izobraževalca, bo shranjen in na voljo za vpogled. S povezovanjem na podro¿jih specializacije. 2014 osnutek zakona objavilo na spletni strani eDemokracija in k razpravi o predlaganih rešitvah poleg strokovne in druge zainteresirane javnosti pozvalo tudi vsa ministrstva, Državno revizijsko komisijo za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Računsko sodišče Republike Slovenije, Komisijo za preprečevanje korupcije, Gospodarsko. Pregovarač Europske unije Robert Cooper pokušava donijeti sporazum između Srbije i Kosova. Proteklog je tjedna Europska komisija donijela "sporazum o partnerstvu" s Finskom kojim se utvrđuje strategija za optimalno korištenje europskih strukturnih i investicijskih fondova u Finskoj. Pripombe smo smiselno upoštevali pri pripravi nove verzije PS in OP za izvajanje EKP. PS natančno opredeljuje razvojne potrebe in potenciale za rast, ki so osnova za določitev temat-skih ciljev. Partnerski sporazum je strateški dokument za izvajanje kohezijske politike v novem finančnem obdobju 2014-2020 in je usklajen z obstoječimi strategijami, programi, akcijskimi načrti in drugimi dokumenti na nacionalni ravni. Partnerski sporazum je dokument, ki vsebuje jasne utemeljitve izbranih strateških prioritet v državi, ob upoštevanju spodbujanja sodelovanja in koordinacije med različnimi deležniki in pripravljen mora biti na transparenten način, tako da so dane zaveze tako Evropski komisiji kot vključenim deležnikom. - Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. DRN je nastajal v. Bloomberg - Sporazum med državama naj bi bil podpisan v oktobru, v medije pa je pred dnevi pobegnilo nekaj podrobnosti. Obstajajo dve možnosti za razvoj dogodkov: Poiščite primeren prostor za velikost in ga najamite. vlado Marjana Šarca parafiran, ne pa še podpisan partnerski sporazum. Sporazum vsebuje protokol, ki za obdobje od 16. Tam upravne od-bore skupnih služb enakopravno zasedajo pred-stavniki avtorske in sorodnih organizacij, prav tako si stroške delijo na pol. , a potpisan u Parizu 14. Z njima so. Takšna pogodba se sklepa v smislu generalne (letne) pogodbe oziroma pogodbe, ki opredeljuje pogoje medsebojnega sodelovanja za daljše časovno obdobje, morebiti tudi okvirne količine skupnega letnega naročila in se na tak način utrjuje partnerski odnos med strankami pogodbe, hkrati pa se na tak način zagotavlja tudi lažje planiranje. "Učencem, ki so nas prejšnji teden obiskali, smo pokazali osnutek idejne zasnove prenove igrišča, ki je še v nastajanju in dogovarjanju med občino in šolo. Zagotovila je vso pomoč in podporo pri nadaljnjem delu, partnerski odnos in boljše nadaljnje sodelovanje. Referenduma se je udeležilo 41 odstotkov članov Levice, od tega se jih je 84 odstotkov izreklo za pogovore o projektnem sodelovanju z manjšinsko. »Uspešno in učinkovito delo v času neformalnih pogajanj je priložnost, da bo na začetku formalnih pogajanj Partnerski sporazum v ključnih elementih usklajen in bo tako mogoče čim prej zaključiti formalni postopek pogajanj in začeti s črpanjem sredstev EU v naslednji finančni perspektivi« je še poudarila mag. ^e je dajal odnosu do malih plemi~ev ton argument mo~i, je pri odnosih s sebi enakimi igral glavno vlogo partnerski interes. Regionalni razvojni program 2014-2020 Pomurske regije - osnutek, Regionalni razvojni program 2014-2020 Podravske regije - osnutek, Partnerski sporazum med Madžarsko in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020, Prvi madžarski nacionalni reformni program, Madžarski nacionalni in regionalni razvojni koncept 2020 (OFTK). 4 Analiza 89. Svet stranke Levica je sicer v torek zavrnil vstop v vladno koalicijo, ki jo skuša oblikovati prvak LMŠ Šarec, menijo pa, da je osnutek koalicijske pogodbe, o kateri so se pogajali minule dni, dobra osnova za to, da Levica Šarčevo manjšinsko vlado podpre in z njo sklene sporazum o projektnem sodelovanju.